入则孝全文带拼音加翻译

zǒngxù?总叙dìzǐguīshèngrénxùn?弟子规,圣人训。shǒuxiàotìcìjǐnxìn?首孝悌,次谨信。fànàizhòn

 zǒngxù?总叙
dìzǐguī shèngrénxùn?弟子规,圣人训。

 shǒuxiàotì cìjǐnxìn?首孝悌,次谨信。

 fànàizhòng érqīnrén?泛爱众,而亲仁。

 yǒuyúlì zéxuéwén?有余力,则学文。

 rùzéxiào?入则孝

 fùmǔhū yìngwùhuǎn?父母呼,应勿缓。

 fùmǔmìng xíngwùlǎn?父母命,行勿懒。

 fùmǔjiào xūjìngtīng?父母教,须敬听。

 fùmǔzé xūshùnchéng?父母责,须顺承。

 dōngzéwēn xiàzéqìng?冬则温,夏则凊。

 chénzéxǐng hūnzédìng?晨则省,昏则定。

 chūbìgào fǎnbìmiàn?出必告,反必面。

 jūyǒucháng yèwúbiàn?居有常,业无变。

 shìsuīxiǎo wùshànwéi?事虽小,勿擅为。

 gǒushànwéi zǐdàokuī?苟擅为,子道亏。

 wùsuīxiǎo wùsīcáng?物虽小,勿私藏。

 gǒusīcáng qīnxīnshāng?苟私藏,亲心伤。

 qīnsuǒhào lìwèijù?亲所好,力为具。

 qīnsuǒwù jǐnwèiqù?亲所恶,谨为去。

 shēnyǒushāng yíqīnyōu?身有伤,贻亲忧。

 déyǒushāng yíqīnxiū?德有伤,贻亲羞。

 qīnàiwǒ xiàohénán?亲爱我,孝何难。

 qīnzēngwǒ xiàofāngxián?亲憎我,孝方贤。

 qīnyǒuguò jiànshǐgēng?亲有过,谏使更。

 yíwúsè róuwúshēng?怡吾色,柔吾声。

 jiànbúrù yuèfùjiàn?谏不入,悦复谏。

 háoqìsuí tàwúyuàn?号泣随,挞无怨。

 qīnyǒují yàoxiāncháng?亲有疾,药先尝。

 zhòuyèshì bùlíchuáng?昼夜侍,不离床。

 sāngsānnián chángbēiyè?丧三年,常悲咽。

 jūchùbiàn jiǔròujué?居处变,酒肉绝。

 sāngjìnlǐ jìjìnchéng?丧尽礼,祭尽诚。

 shìsǐzhě rúshìshēng?事死者,如事生。

 chūzétì?出则弟

 xiōngdàoyǒu dìdàogōng?兄道友,弟道恭。

 xiōngdìmù xiàozàizhōng?兄弟睦,孝在中。

 cáiwùqīng yuànhéshēng?财物轻,怨何生。

 yányǔrěn fènzìmǐn?言语忍,忿自泯。

 huòyǐnshí huòzuòzǒu?或饮食,或坐走。

 zhǎngzhěxiān yòuzhěhòu?长者先,幼者后。

 zhǎnghūrén jídàijiào?长呼人,即代叫。

 rénbùzài jǐjídào?人不在,已即到。

 chēngzūnzhǎng wùhūmíng?称尊长,勿呼名。

 duìzūnzhǎng wùxiànnéng?对尊长,勿见能。

 lùyùzhǎng jíqūyī?路遇长,疾趋揖。

 zhǎngwúyán tuìgōnglì?长无言,退恭立。

 qíxiàmǎ chéngxiàjū?骑下马,乘下车。

 guòyóudài bǎibùyú?过犹待,百步余。

 zhǎngzhělì yòuwùzuò?长者立,幼勿坐。

 zhǎngzhězuò mìngnǎizuò?长者坐,命乃坐。

 zūnzhǎngqián shēngyàodī?尊长前,声要低。

 dībùwén quèfēiyí?低不闻,却非宜。

 jìnbìqū tuìbìchí?进必趋,退必迟。

 wènqǐduì shìwùyí?问起对,视勿移。

 shìzhūfù rúshìfù?事诸父,如事父。

 shìzhūxiōng rúshìxiōng?事诸兄,如事兄。

 jǐn?谨

 zhāoqǐzǎo yèmiánchí?朝起早,夜眠迟。

 lǎoyìzhì xīcǐshí?老易至,惜此时。

 chénbìguàn jiānshùkǒu?晨必盥,兼漱口。

 biànniàohuí zhéjìngshǒu?便尿回,辄净手。

 guānbìzhèng niǔbìjié?冠必正,纽必结。

 wàyǔlǚ jùjǐnqiè?袜与履,俱紧切。

 zhìguānfú yǒudìngwèi?置冠服,有定位。

 wùluàndùn zhìwūhuì?勿乱顿,致污秽。

 yīguìjié búguìhuá?衣贵洁,不贵华。

 shàngxúnfèn xiàchènjiā?上循分,下称家。

 duìyǐnshí wùjiǎnzé?对饮食,勿拣择。

 shíshìkě wùguòzé?食适可,勿过则。

 niánfāngshào wùyǐnjiǔ?年方少,勿饮酒。

 yǐnjiǔzuì zuìwéichǒu?饮酒醉,最为丑。

 bùcōngróng lìduānzhèng?步从容,立端正。

 yīshēnyuán bàigōngjìng?揖深圆,拜恭敬。

 wùjiànyù wùbǒyǐ?勿践阈,勿跛倚。

 wùjījù wùyáobì?勿箕踞,勿摇髀。

 huǎnjiēlián wùyǒushēng?缓揭帘,勿有声。

 kuānzhuǎnwān wùchùléng?宽转弯,勿触棱。

 zhíxūqì rúzhíyíng?执虚器,如执盈。

 rùxūshì rúyǒurén?入虚室,如有人。

 shìwùmáng mángduōcuò?事勿忙,忙多错。

 wùwèinán wùqīnglüè?勿畏难,勿轻略。

 dòunàochǎng juéwùjìn?斗闹场,绝勿近。

 xiépìshì juéwùwèn?邪僻事,绝勿问。

 jiāngrùmén wènshúcún?将入门,问孰存。

 jiāngshàngtáng shēngbìyáng?将上堂,声必扬。

 rénwènshuí duìyǐmíng?人问谁,对以名。

 wúyǔwǒ bùfēnmíng?吾与我,不分明。

 yòngrénwù xūmíngqiú?用人物,须明求。

 tǎngbùwèn jíwéitōu?倘不问,即为偷。

 jièrénwù jíshíhuán?借人物,及时还。

 rénjièwù yǒuwùqiān?人借物,有勿悭。

 xìn?信

 fánchūyán xìnwéixiān?凡出言,信为先。

 zhàyǔwàng xīkěyān?诈与妄,奚可焉。

 huàshuōduō bùrúshǎo?话说多,不如少。

 wéiqíshì wùnìngqiǎo?惟其是,勿佞巧。

 jiānqiǎoyǔ huìwūcí?奸巧语,秽污词。

 shìjǐngqì qièjièzhī?市井气,切戒之。

 jiànwèizhēn wùqīngyán?见未真,勿轻言。

 zhīwèidì wùqīngchuán?知未的,勿轻传。

 shìfēiyí wùqīngnuò?事非宜,勿轻诺。

 gǒuqīngnuò jìntuìcuò?苟轻诺,进退错。

 fándàozì zhòngqiěshū?凡道字,重且舒。

 wùjíjí wùmóhu?勿急疾,勿模糊。

 bǐshuōcháng cǐshuōduǎn?彼说长,此说短。

 bùguānjǐ mòxiánguǎn?不关己,莫闲管。

 jiànrénshàn jísīqí?见人善,即思齐。

 zòngqùyuǎn yǐjiànjī?纵去远,以渐跻。

 jiànrénè jínèixǐng?见人恶,即内省。

 yǒuzégǎi wújiājǐng?有则改,无加警。

 wéidéxué wéicáiyì?唯德学,唯才艺。

 bùrúrén dāngzìlì?不如人,当自砺。

 ruòyīfú ruòyǐnshí?若衣服,若饮食。

 bùrúrén wùshēngqī?不如人,勿生戚。

 wénguònù wényùlè?闻过怒,闻誉乐。

 sǔnyǒulái yìyǒuquè?损友来,益友却。

 wényùkǒng wénguòxīn?闻誉恐,闻过欣。

 zhíliàngshì jiànxiāngqīn?直谅士,渐相亲。

 wúxīnfēi míngwéicuò?无心非,名为错。

 yǒuxīnfēi míngwéiè?有心非,名为恶。

 guònénggǎi guīyúwú?过能改,归于无。

 tǎngyǎnshì zēngyìgū?倘掩饰,增一辜。

 fànàizhòng?泛爱众

 fánshìrén jiēxūài?凡是人,皆须爱。

 tiāntóngfù dìtóngzài?天同覆,地同载。

 xìnggāozhě míngzìgāo?行高者,名自高。

 rénsuǒzhòng fēimàogāo?人所重,非貌高。

 cáidàzhě wàngzìdà?才大者,望自大。

 rénsuǒfú fēiyándà?人所服,非言大。

 yǐyǒunéng wùzìsī?己有能,勿自私。

 rényǒunéng wùqīngzǐ?人有能,勿轻訾。

 wùchǎnfù wùjiāopín?勿谄富,勿骄贫。

 wùyàngù wùxǐxīn?勿厌故,勿喜新。

 rénbùxián wùshìjiǎo?人不闲,勿事搅。

 rénbùān wùhuàrǎo?人不安,勿话扰。

 rényǒuduǎn qièmòjiē?人有短,切莫揭。

 rényǒusī qièmòshuō?人有私,切莫说。

 dàorénshàn jíshìshàn?道人善,即是善。

 rénzhīzhī yùsīmiǎn?人知之,愈思勉。

 yángrénè jìshìè?扬人恶,即是恶。

 jízhīshèn huòqiězuò?疾之甚,祸且作。

 shànxiāngquàn déjiējiàn?善相劝,德皆建。

 guòbùguī dàoliǎngkuī?过不规,道两亏。

 fánqǔyǔ guìfēnxiǎo?凡取与,贵分晓。

 yǔyíduō qǔyíshǎo?与宜多,取宜少。

 jiāngjiārén xiānwènjǐ?将加人,先问己。

 jǐbúyù jísùyǐ?己不欲,即速已。

 ēnyùbào yuànyùwàng?恩欲报,怨欲忘。

 bàoyuànduǎn bàoēncháng?抱怨短,报恩长。

 dàibìpú shēnguìduān?待婢仆,身贵端。

 suīguìduān cíérkuān?虽贵端,慈而宽。

 shìfúrén xīnbùrán?势服人,心不然。

 lǐfúrén fāngwúyán?理服人,方无言。

 qīnrén?亲仁

 tóngshìrén lèibùqí?同是人,类不齐。

 liúsúzhòng rénzhěxī?流俗众,仁者希。

 guǒrénzhě rénduōwèi?果仁者,人多畏。

 yánbúhuì sèbúmèi?言不讳,色不媚。

 néngqīnrén wúxiànhǎo?能亲仁,无限好。

 dérìjìn guòrìshǎo?德日进,过日少。

 bùqīnrén wúxiànhài?不亲仁,无限害。

 xiǎorénjìn bǎishìhuài?小人进,百事坏。

 yúlìxuéwén?余力学文

 búlìxíng dànxuéwén?不力行,但学文。

 zhǎngfúhuá chénghérén?长浮华,成何人。

 dànlìxíng bùxuéwén?但力行,不学文。

 rènjǐjiàn mèilǐzhēn?任己见,昧理真。

 dúshūfǎ yǒusāndào?读书法,有三到。

 xīnyǎnkǒu xìnjiēyào?心眼口,信皆要。

 fāngdúcǐ wùmùbǐ?方读此,勿慕彼。

 cǐwèizhōng bǐwùqǐ?此未终,彼勿起。

 kuānwéixiàn jǐnyònggōng?宽为限,紧用功。

 gōngfūdào zhìsètōng?工夫到,滞塞通。

 xīnyǒuyí suízhájì?心有疑,随札记。

 jiùrénwèn qiúquèyì?就人问,求确义。

 fángshìqīng qiángbìjìng?房室清,墙壁净。

 jīànjié bǐyànzhèng?几案洁,笔砚正。

 mòmópiān xīnbùduān?墨磨偏,心不端。

 zìbújìng xīnxiānbìng?字不敬,心先病。

 lièdiǎnjí yǒudìngchù?列典籍,有定处。

 dúkànbì huányuánchù?读看毕,还原处。

 suīyǒují juànshùqí?虽有急,卷束齐。

 yǒuquēhuài jiùbǔzhī?有缺坏,就补之。

 fēishèngshū bǐngwùshì?非圣书,屏勿视。

 bìcōngmíng huàixīnzhì?敝聪明,坏心志。

 wùzìbào wùzìqì?勿自暴,勿自弃。

 shèngyǔxián kěxúnzhì?圣与贤,可驯致。

本文有网友:文学一点通贡献,如若转载,请注明出处:http://weichuming.com/w/8617.html

生活网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。本站非盈利且无偿提供信息存储空间服务,不拥有所有权,如有文章有不实信息或侵犯了您的权益,请邮件weichuming@126.com反馈核实。

(0)
上一篇 2023-02-26 11:57
下一篇 2023-02-26 12:13

相关推荐

 • 5分钟竞聘演讲稿范文信用社

  5分钟竞聘演讲稿范文信用社  尊敬的各位领导、各位评委、同志们:  大家好!  当我站上竞聘演讲台上的一刻起,心情就十分复杂而激动,首先是自己赶上了一个可以展示自我,挑战自我...

 • 20首经典思乡的古诗词

  今天给大家分享20首经典思乡的古诗词一下吧!  20首著名的思乡诗,读完只想回到家乡,重温过去美好时日!  都哪20首呢?一起跟随哲学诗画品读进入。  1,杜甫  国破山河...

 • 阅读题大全及答案

  死记硬背,学科知识总记不住记不全?苦战题海,成绩没进步甚至马失前蹄?关注高老师,这里有超齐全的学习资料,学霸的高效学习方式,学渣的逆袭方法,超神的考试技巧,带你稳夺

 • 睡前爱情故事大全

  邻居有个可爱的小宝宝,小宝宝很聪明。可是邻居夫妇很忙,每天都加班到很晚。我是儿童编辑,不用加班,就帮他们照看宝宝。每天的睡前故事必不可少。今天我们要讲的

 • 20句朋友圈表达爱意的句子

  对于20句朋友圈表达爱意的句子的介绍,相信大家并不陌生,最近很多人问小编这样的问题,接下来给大家详细分享一下20句朋友圈表达爱意的句子吧!  一、吃到一颗好吃的糖,想跟你的嘴一起...

 • 辛弃疾青玉案元夕全文赏析

  《青玉案·元夕》作者是宋代文学家辛弃疾。其全诗如下:东风夜放花千树,更吹落,星如雨。宝马雕车香满路。凤箫声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞。蛾儿雪柳黄金缕,笑语盈盈暗香去。众里寻他千百度,蓦然回

 • 新年朋友圈说说简短搞笑

  网友好,楚明来为大家解决新年朋友圈说说简短搞笑问题,让我们一起看看吧!1.假期模式已启动,麻溜收拾回我的魔仙堡。2.家的温暖,奢望难得,家的呵护,期盼难留,

 • 心灵鸡汤精粹版

  网友好,楚明来为大家解决心灵鸡汤精粹版问题,让我们一起看看吧!  1、人生最大的财富是健康。人生最大的幸福是知足。人生最大的敌人是自己。人生最大的失败是自大。乐观豁达的人,能把平...

 • 离别个性签名伤感句子

  大家好,楚明来为大家解释以上问题,可能很多人都不知道离别个性签名伤感句子是啥?今天我带大家详细说说吧!1、错乱的城市,到处都是迷路的人。2、我希望

 • 描写腊八节的句子简短

  今天楚明来为大家回答描写腊八节的句子简短,现在让我们一起看看!你好腊八节,时光飞逝,眼下已经是农历腊月初八了,喝一碗吉祥的腊八粥,暖身暖心又暖胃,那么关于腊八节的简短文案有哪些呢?下面小编带来:腊八